מידע כללי, תנאים ואחריות

1. תנאי הרשמה והשתתפות

הרשמתו של המטייל לטיול או תשלום המקדמה (ראה להלן "תנאי תשלום") או עצם השתתפותו של המטייל בטיול או בחלק ממנו מבטאים את הסכמתו המלאה והמפורשת של המטייל לכל התנאים המפורטים בהמשך עמוד זה ובמסלולי הטיולים באתר, כפוף לעדכונים שיימסרו עד למועד היציאה.

2 . הסכם ההתקשרות

התנאים המופיעים באתר האינטרנט של "ca la mama" והעדכונים שיימסרו בכתב עד למועד היציאה לטיול, מהווים את הסכם ההתקשרות שבין "ca la mama" למטייל.

3. גודל הקבוצה והרכבה

קיום הטיולים מותנה בהרשמה של 11 מטיילים לפחות בכל טיול (אלא אם כן צוין אחרת בתכנית הטיול). "ca la mama" שומרת לעצמה את הזכות לבטל טיול עד 15 יום לפני יציאתו, אם עד אותו מועד לא נרשמו 11 מטיילים לפחות הרשמה הכוללת את תשלום המינימום להבטחת השתתפותם בטיול. במקרה כזה, תחזיר 'ca la mama" את הכספים ששולמו לה בשקלים. 

למען הסר ספק יובהר, כי אם שילם הנוסע בשקלים, יוחזר לו סכום הכסף ששילם, ואם שילם במטבע זר- יוחזר לו סכום הכסף במטבע זר או בשקלים מחושב לפי שער החליפין של המטבע כפי שהיה ביום ששילם ל"'ca la mama".

"'ca la mama". תהיה פטורה מלשלם פיצוי כלשהו למטייל עקב ביטול הטיול מהסיבה המפורטת בסעיף זה.

4. דרכון

יש להצטייד בדרכון בר תוקף לחצי שנה לפחות. הוצאת דרכון ו/או הארכתו הן באחריות המטייל בלבד.

5. מפגש קבוצה

פרטים מעודכנים, סקירה כללית על מסלול הטיול וטיפים יינתנו למטיילים במפגש הקבוצה. אנו ממליצים להשתתף במפגש הקבוצה; בכל מקרה של היעדרות, לא תהיה "'ca la mama". אחראית להעביר למטייל את המידע שנמסר בפגישה. ההודעה על מועד הפגישה תועבר כחודש לפני מועדה.

6. מספר ימי טיול

מספר ימי הטיול כולל את יום היציאה מהארץ ואת יום החזרה לארץ, גם אם בימים הללו אין תכנית סיורים. אם שונה מספר ימי הטיול, עקב שינוי בלוח זמני הטיסות ו/או שינויים בלתי צפויים בתכנית וכיו"ב, יעודכן מחיר הטיול בהתאם לתוספת ו/או להפחתה. מובהר בזאת כי השינוי לא יהיה יחסי למספר ימי הטיול שהופחתו או נוספו כי אם בהתאם לעלות בפועל שנוספה ל"'ca la mama". או הופחתה עקב השינוי.

7. טיסות

 • שינוי בלוח הטיסות המתוכננות שייעשה על ידי חברת התעופה או שינוי בחברת התעופה עשויים להביא לשינוי באורך הטיול ולשינויים במסלול. 
 • מחיר הטיול יעודכן בהתאם לכך. 
 • הודעה על שינוי בלוח הטיסות תיתכן בהתראה קצרה ביותר. 
 • מטייל שיבטל יציאתו לטיול עקב שינוי לא מהותי מהשינויים המפורטים לעיל יחויב בדמי ביטול על פי תנאי המחירים המפורסמים.

8. חדר ליחיד

נרשם יחיד שאינו מעוניין בחדר ליחיד – ייעשה מצדנו מאמץ לשבצו בחדר עם נרשם נוסף. אם הדבר לא יעלה בידנו, יחויב המטייל בתוספת ליחיד בחדר.

9. תנאי תשלום

 • אופן התשלום: העברה בנקאית/ צ'ק/ מזומן (בש"ח או במט"ח)
  (פרטי החשבון של "'ca la mama" יינתנו במעמד ההרשמה).
 • מקדמה על סך: 100 אירו – תחוייב במעמד ההרשמה
 • יתרת הסכום תיגבה מ90 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול. 
 • את היתרה ניתן לשלם במזומן / העברה בנקאית / צ'קים (עד 3 תשלומים ללא ריבית והצמדה). 
 • למקדימים לשלם תתאפשר פריסת תשלומים גדולה יותר.
 • החיוב יבוצע בשקלים (אלא אם יצוין מפורשות אחרת) על פי שער העברות והמחאות.

10. דמי ביטול

 • דמי ביטול עסקה עד 14 יום מיום ההזמנה – בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
 • מ14 יום עד 61 ימי עבודה מלאים לפני מועד היציאה לטיול: 100 אירו למטייל.
 • מ-60 עד 30 ימי עבודה מלאים לפני מועד היציאה לטיול: 10% ממחיר הטיול.
 • מ-29 עד 15 ימי עבודה מלאים לפני מועד היציאה לטיול: 50% ממחיר הטיול.
 • מ-14 עד 3 ימי עבודה מלאים לפני מועד היציאה לטיול: 85% ממחיר הטיול.
 • מ-2 ימי עבודה עד יציאת הטיול: מחיר מלא.
 • בכל מקרה של אי הגעה או איחור ביום היציאה, לא יהיה החזר כספי כלשהו.

11. ביטוח נסיעות

אנו ממליצים לרכוש ביטוח כבר בעת ההרשמה, שיאפשר כיסוי מביטול הטיול מסיבות רפואיות ע"פ כללי הפוליסה.

12. מצבי חירום

אנו נהיה רשאים להודיע על ביטול טיול, מלא או חלקי, אף בהתראה קצרה ביותר, אם לפי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט לא ניתן לבצעו או שנוצרה מניעה או סכנה בביצועו, בנסיבות שאינן תלויות בנו, לרבות בשל שביתות, התרעות, הנחיות של רשויות מוסמכות, מגפות, פגעי טבע, מצבי מלחמה וחירום וכיו"ב. בכל מקרה כאמור, אנו לא נהיה אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, או לאי נעימות עקב הביטול המלא או החלקי. במקרה של ביטול מלא כאמור, יוחזרו למטייל הכספים ששולמו ל"'ca la mama". בפועל, בשקלים, בקיזוז כל הוצאה אשר הוציאה "'ca la mama". (לרבות התחייבות של החברה) ואשר לא קיבלה בעבורה החזר. אם בוטל טיול באופן חלקי, יוחזרו למטייל התשלומים בעבור שירותי הקרקע אשר לא ניצל בלבד, בקיזוז אלו אשר החברה לא תקבל בעבורם החזר. בכל מקרה שבו מטייל יחליט לבטל את יציאתו לטיול, לרבות בגין הסיבות דלעיל, יחולו לגביו ההוראות המפורטות במחירון בנוגע לאפשרות ביטול.

13. אחריות וביטוח

"'ca la mama". לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, לגוף או לרכוש, שייגרם למטייל במהלך הטיול או עקב ביטולו או שינויים בו, מכל סיבה שהיא, לרבות בגין תאונה, גנבה, אובדן של כבודה או מסמכים או הוצאות שהיה על המטייל להוציא בגינם.

14. סירוב להרשמה ו/או הפסקת טיול

"'ca la mama". שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשה להרשמה ו/או לסרב לשתף כל אדם אשר לדעתה עלול להפריע למהלכו התקין של הטיול ללא כל צורך לנמק עמדתה בנידון. "'ca la mama". שומרת לעצמה את הזכות להפסיק השתתפותו של מטייל אשר התנהגותו ו/או מצב בריאותו מונעים המשך השתתפותו בטיול ו/או פוגעים או עלולים לפגוע במטייל עצמו, במדריך או במשתתפים אחרים, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המדריך בטיול. במקרה של הפסקת השתתפות כאמור, לא יוחזרו למטייל הכספים אשר נגבו על הטיול אלא אם "'ca la mama". תקבל החזר בעבור אותו חלק יחסי שלא נוצל.

15. כללי

הטיולים מתוכננים היטב לאור היכרותנו עם המדינה בהן אנו מטיילים, תושביהן ומנהגיהן, ולאור הניסיון הרב שצברנו. עם זאת, מתרחשות מעת לעת הפתעות ואף תקלות בלתי צפויות, בשל גורמים אשר אינם תלויים בנו, ואשר יש בהם כדי לגרום שינויים בטיול, או לפגיעה ברמת השירותים המובטחת. אנא, קבלו זאת ברוח טובה, בסבלנות ובהומור, וראו זאת כחלק בלתי נפרד מחוויית הטיול וההיכרויות עם המדינה בה מטיילים. אנו מצדנו נעשה הכל כדי שהטיולים יהיו מוצלחים, אך בד בבד נשמור לעצמנו את הזכות לבצע שינויים במסלול בהתאם למצב בשטח, גם אם השינויים כוללים ויתור על אתרים שצוינו בתכנית.
שירותי הקרקע והטיסות אינם מסופקים על ידינו, ומטבע הדברים הם נרכשים בעבור המטיילים מגורמים חיצוניים דוגמת חברות תעופה, בתי מלון, וכיו"ב. בכל הקשור אליהם אנו בגדר מתווך בלבד בין הספקים לבין המטייל, ולפיכך אין אנו אחראים באופן כלשהו לשיבושים, לתקלות או לשינויים שיחולו בהם.

 

כל הכתוב לעיל מתייחס לגברים ולנשים כאחד.
ט.ל.ח

או מלאו פרטים ונשוב אליכם בהקדם האפשרי: